POD KONIEC UBIEGŁEGO ROKU PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O MOŻLIWOŚCI RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH. ROLNICY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z DOPŁAT POŻYCZEK A NAWET Z PRZEJĘCIA DŁUGU PRZEZ KOWR.

 

Ustawa weszła w życie miesiąc temu i od 12 stycznia, rolnicy mogą skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia w postaci:

– dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych – dopłaty udzielane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– pożyczki udzielane przez ARiMR.

– gwarancje spłaty zaciągniętego w banku kredytu restrukturyzacyjnego, udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

– przejęcie zobowiązań przez KOWR w zamian za przeniesienie własności nieruchomości gospodarstwa rolnego do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nieruchomość może być przeniesiona w całości lub w części.

Pierwsze trzy formy pomocy będzie można uzyskać po zatwierdzeniu przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolnictwa planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. ARiMR po udzieleniu pomocy w postaci kredytu lub dopłaty, będzie przeprowadzać kontrole w zakresie realizacji planu restrukturyzacyjnego w gospodarstwach rolnych.

KREDYTY RESTRUKTURYZACYJNE BĘDĄ UDZIELAĆ BANKI KTÓRE PODPISZĄ Z ARIMR STOSOWNĄ UMOWĘ, A ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA TO:

– 40% kwoty kredytu restrukturyzacyjnego

Lub

– 60% kwoty kredytu restrukturyzacyjnego dla młodych rolników

– 60% kwoty kredytu restrukturyzacyjnego dla gospodarstw rolnych, których większość gruntów położona jest na obszarach z ograniczeniami naturalnymi

Aby skorzystać z dopłaty – okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat, a łączna kwota udzielonego kredytu gospodarstwu rolnemu nie może przekroczyć 5 milionów złotych.

Oprocentowanie takiego kredytu będzie płacone przez:

– kredytobiorcę (gospodarstwo rolne) – 2%

– ARiMR – pozostała część.

Dopłata będzie się należała pod warunkiem terminowych spłat rat przez kredytobiorcę i realizowaniu przez niego planu restrukturyzacji.

Zadłużone gospodarstwa rolne również będą mogły skorzystać z pożyczek na spłatę obecnego zadłużenia, o ile powstało ono w związku z prowadzoną działalnością. Taka pożyczka udzielana jest na maksymalnie 15 lat. Kwota pożyczki nie może przekraczać aktualnego zadłużenia a jej wielkość nie może być większa niż 5 milionów złotych. Takie pożyczki udzielane są przez ARiMR.

Gwarancje spłaty kredytu udziela Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz banku. Aby otrzymać kredyt dla rolnika wymagane jest ustanowienie hipoteki gospodarstwa rolnego na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako zabezpieczenie. KOWR pobiera też prowizję za wydanie gwaranci w wysokości 0,5% gwarantowanej kwoty.

Ostatnią możliwością jest przejęcie zadłużenia gospodarstwa rolnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, pod warunkiem przeniesienia własności nieruchomości należących do gospodarstwa na Skarb Państwa. Wierzytelności nie mogą przekraczać w takim przypadku wartości gospodarstwa rolnego.  Dotychczasowy właściciel może dzierżawić dalej nieruchomość, nabyć ponownie nieruchomość po upływie co najmniej 5 lat od momentu przeniesienia na Skarb Państwa i ma pierwszeństwo do tych czynności.