Czy restrukturyzacja pomoże w uratowaniu gospodarstwa rolnego?

Na jaką pomoc może liczyć rolnik? Jakie dokumenty należy przygotować, aby sprawnie przeprowadzić restrukturyzację? Jaka jest rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

 

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – co trzeba wiedzieć?

 

Podstawą prawną dla przeprowadzenia procesu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego jest stosunkowo nowa ustawa z 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, która weszła w życie w 2019 roku. W myśl jej przepisów rolnik powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy nie obejmie go tradycyjne postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe (Prawo restrukturyzacyjne lub Prawo upadłościowe). Decyzja w tej sprawie powinna być wsparta konsultacjami z ekspertem – doradcą restrukturyzacyjnym. Jeżeli natomiast przesłanki przewidziane w wyżej wymienionych ustawach są niespełnione, to wtedy należy odwołać się do Ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Została ona bowiem stworzona
z myślą o rolnikach, aby zaoferować im preferencyjne warunki w razie kłopotów finansowych gospodarstwa rolnego.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach restrukturyzacji gospodarstwa rolnego?

 

Katalog podmiotów uprawnionych jest dookreślony w art. 1 Ustawy, a są to:

– osoby (fizyczne i prawne) prowadzące działalność rolniczą w myśl ustawy z 1984 roku
o podatku rolnym oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, prowadzące gospodarstwo rolne,

– małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., który uznaje niektóre kategorie pomocy w sektorach: rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej “rozporządzeniem nr 702/2014”,

 

Natomiast art. 2 Ustawy przewiduje, że wyłączone z pomocy są gospodarstwa rolne
w likwidacji lub już objęte procedurą restrukturyzacji.

 

 

Na czym polega restrukturyzacja gospodarstwa rolnego?

 

Ustawa z 2018 roku przewidziała konkretne instrumenty prawne służące ochronie gospodarstwa rolnego i są to:

  • możliwość udzielenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania udzielonych przez banki kredytów restrukturyzacyjnych,
  • gwarancje udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na spłatę długu restrukturyzacyjnego zaciągniętego w banku,
  • pożyczki udzielane przez ARiMR na korzystnych dla rolników warunkach,
  • ewentualne przejęcia długu przez KOWR w zamian za przeniesienie własności całości lub części nieruchomości rolnej zadłużonego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

Plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego

 

Aby móc skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych narzędzi, rolnik musi
(z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego) przygotować plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Jest to podstawowy dokument w całym procesie o doniosłym znaczeniu. Plan musi być zatwierdzony przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego.

 

Reasumując, postępowanie restrukturyzacyjne może uratować gospodarstwo rolne, które wpadło w problemy finansowe. Ustawodawca przewidział cały szereg narzędzi, których jedynym celem jest udzielenie rolnikowi pomocy w kłopotach. Ważnym jest jednak, aby cały proces rolnik konsultował z ekspertem, dzięki temu uniknie perturbacji i cały proces restrukturyzacji gospodarstwa przebiegnie sprawnie.

Artykuł napisany we współpracy z lextio.plTwoją kancelarią prawną